Vaše údajeInformace o dětech


Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, pořízením a užití fotografií a zasíláním informativních sdělení

1. Tímto uděluji souhlas pořadatelům kurzů plavání s dětmi Zuzaně Polednové (IČO 75881471) a Sandře Poláčkové (IČ 87743353), web www.malipirati.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto mé osobní údaje a osobní údaje mého nezletilého dítěte (které uvádím při registraci na webu www.malipirati.cz):
- jméno a příjmení – mé a mého dítěte
- datum narození mého dítěte
- můj e-mail
- mé telefonní číslo
- moji adresu bydliště

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy o poskytování kurzů plavání s dětmi, tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu plnění smlouvy (archivace účetních dokladů obsahující osobní údaje pak v zákonem stanovené době).

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svým níže uvedeným podpisem svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní údaje Správce: info@malipirati.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé.

5. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Svým níže uvedeným podpisem tímto dále v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasím s tím, aby Správce prostřednictvím instruktorů kurzu pořídil v rámci konání kurzu plavání s dětmi fotografie mé osoby a mého dítěte, a tyto pořízené fotografie použil, ať už v podobě hmotné či digitalizované /nehmotné v souvislosti se svou podnikatelskou aktivitou, zejména za účelem reklamy a prezentace na webových systémech. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na info@malipirati.cz.

7. V souvislosti s kurzy plavání s dětmi tímto Správci rovněž uděluji svůj výslovný souhlas k zasílání informativních sdělení prostřednictvím e-mailů, případně SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb..Souhlas s dodržováním pravidel kurzů plavání s dětmi

Stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pravidly kurzů plavání s dětmi pořádanými Zuzanou Polednovou (IČ 75881471) a Sandrou Poláčkovou (IČ 87743353) web www.malipirati.cz. Tato pravidla jsem si přečetl(a) a souhlasím s nimi.

Základní pravidla:

• za své dítě zodpovídá vždy jeho dospělý doprovod, který dává na své děti pozor a nikdy je nechává bez dozoru! Za případné úrazy lektorka, organizátoři kurzu ani provozovatelé bazénu a přilehlých prostor nezodpovídají. V případě "plavání dětí bez rodičů" předá před lekcí dítě (osprchované, v plavkách) rodič instruktorovi u bazénu a bezprostředně po lekci si dítě rodič tamtéž převezme.
• bezprostředně před vstupem do bazénu se dospělý i dítě osprchují bez plavek s použitím mýdla
• rodič odpovídá za zdravotní stav svého dítěte. Do bazénu nepatří děti i dospělí s akutním, nebo infekčním onemocněním, gynekologickými, nebo kožními problémy. Instruktor může dítě, či dospělého s podezřením na takové onemocnění z lekce vyloučit. Instruktor z lekce vyloučí i dítě, u jehož doprovodu je podezření z požití alkoholu nebo omamných látek.
• byl(a) jsem obeznámen(a) s on-line systémem náhrad. Lekce je možno omluvit nejpozději v den jejího konání do 8:00 hod ráno, a to pouze přes Váš uživatelský profil na www.malipirati.cz. Více informací k náhradovému systému naleznete v úvodním e-mailu zasílaném před začátkem kurzu, nebo na tomtéž webu.
• podpisem stvrzuji, že jsem s pediatrem svého dítěte konzultoval(a) vhodnost jeho navštěvování kurzů plavání. Organizátor kurzů nenese odpovědnost za situace způsobené zatajenými zdravotními obtížemi dítěte.
• materiál nafocený nebo natočený organizátorem kurzu (nebo pověřenou osobou) je jeho majetkem. Organizátor ho může zveřejnit např. na svých webových stránkách nebo využít k propagaci. Pokud si klient nepřeje materiál poskytnout k těmto účelům, zažádá o to organizátora písemnou formou. Organizátor se zaručuje, že takové žádosti vyhoví. Organizátor nebude materiály šířit a používat mimo účel plaveckého klubu, či je poskytovat třetím stranám.
• k bazénu klienti vstupují nejdříve 15min. před začátkem lekce. Do bazénu je povolen vstup nejdříve v čas konání lekce, a to pouze na pokyn instruktora. Klienti opouští prostory šaten nejpozději do 30 min. po skončení lekce
• dětem se dávají speciální plenkové plavky s těsnou gumičkou kolem nožiček i bříška, případně neoprenové plavky, které nepropouští moč ani stolici. Plavky sundáváme dětem po opuštění bazénu ve sprše. Děti, které spolehlivě ovládají vyprazdňování, mohou do bazénu přijít v klasických plavkách.
• jste povinni neprodleně nahlásit skutečnost, že došlo k znečištění vody v bazénu (únik stolice, zvratky dítěte, krev). V případě, že dojde k znečištění vody, se zavazujete zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénu (pokud to bude nezbytně nutné).
• provozovatel bazénu a přilehlých prostor, ani organizátoři kurzu, nezodpovídají za odložené věci a cenností.

Platební a storno podmínky:

• kurz je třeba zaplatit před zahájením kurzu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Po úhradě kurzovného má klient zajištěnu dohodnutou hodinu a den konání lekcí. Platba kurzu musí být provedena na bankovní účet s variabilním symbolem (údaje jsou uvedeny na faktuře zaslané e-mailem po přihlášení do kurzu).
• při odhlášení z kurzu nejpozději 28 dní před jeho začátkem vracíme 100% ceny kurzu, při odhlášení nejpozději 14 dní před začátkem vracíme 50% ceny kurzu. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem kurzu kurzovné nevracíme. Kurz je možné před jeho začátkem převést na někoho jiného, ale je potřeba tuto změnu s námi domluvit. Přijímáme pouze odhlášky zaslané mailem na info@malipirati.cz.
• v případě storna kurzu v průběhu kurzu z vážných zdravotních důvodů budou tyto situace posuzovány individuálně.

V případě, že budou Vládou ČR (nebo jiným příslušným orgánem) zavedena opatření proti šíření viru SARS-CoV-2, která budou zamezovat konání kurzů, garantujeme Vám odplavání lekcí v nejbližším možném termínu po uvolnění těchto opatření.


Ostatní pravidla a doporučení jsou k nahlédnutí na webu www.malipirati.cz

Pokud již máte účet můžete se přihlásit na stránce přihlášení