Pravidla

Vážení klienti,

prosíme Vás o důkladné prostudování těchto pravidel, najdete zde důležité informace, hygienická pravidla a bezpečnostní zásady. „Pravidla“ jsou koncipovány na základě vyhlášky číslo. 135/2004 Sb. pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat a to tak aby instruoval, jak se vyhnout případným úrazům a nepříjemnostem.

Zaplacením kurzovného a podepsáním seznámení s pravidly na první hodině se zavazujete k jejich dodržování. V případě hrubého porušení si Školička vyhrazuje právo na okamžité vyloučení z kurzu bez možnosti vrácení peněz či jiné náhrady. Jde o to, aby čas, který s námi budete trávit, byl příjemný.

ORGANIZACE A ZABEZPEČENÍ KURZU

 • Plavání v bazénech je určeno dětem od pěti měsíců do pěti let. Novorozenci a kojenci mladší pěti měsíců mohou plavat ve vaně v domácím prostředí pod vedením vyškolené instruktorky.
 • Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku dětí. 
 • Do hodin chodí všichni účastníci včas, aby nenarušovali výuku ostatním! Vždy se řídíme hodinami na bazénu! 
 • Lekce trvá 30 min.
 • Po ukončení lekce v bazénu je třeba opustit bazénové prostory včetně šaten nejpozději do 30 min
 • Pokud bude nutné přeřazení dítěte, má klub právo po konzultaci s rodiči provést přesun v jednotlivých skupinách.
 • Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktorky a dodržovat provozní řád daného bazénu.
 • V případě onemocnění instruktorky je zajištěna jiná kvalifikovaná instruktorka. V případě jiných neočekávatelných událostí se lekce ruší a nahrazuje v náhradním termínu.
 • Při výuce je možné fotit a filmovat vlastní děti se souhlasem lektorky. Do výuky není možné zasahovat a rozptylovat děti.
 • Materiál nafocený nebo natočený naši školičkou nebo člověkem námi pověřeným je  majetkem školičky. Ta ho může zveřejnit např. na svých webových stránkách nebo využít k propagaci. Pokud si klient nepřeje materiál poskytnout k těmto účelům, zažádá písemnou formou poskytovatele. Školička se zaručuje, že takové žádosti vyhoví. Poskytovatel nebude materiály šířit a používat mimo účel plaveckého klubu. 

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

 • Na lekci je zakázán vstup dětí i doprovodu s akutním nebo infekčním onemocněním, gynekologickými nebo kožními problémy. Provozovatel může z lekce vyloučit dítě, pokud usoudí, že dítě nebo doprovod výše uvedenými problémy trpí (kašel, rýma, viditelné kožní problémy, apod.). Provozovatel z lekce vyloučí i dítě, u jehož doprovodu je podezření z požití alkoholu nebo omamných látek.
 • Děti by před lekcí neměly alespoň 30 min. jíst.
 • Kočárky se ponechávají ve vyhrazeném prostoru.
 • Při pohybu ve všech prostorách provozovatele je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na kluzký povrch, především v prostorách bazénu, sprch a saun. Každý návštěvník bazénu (včetně dětí) je povinen si vyzout obuv před vstupem do šatny.
 • V šatnách jsou nachystány podložky, které jsou čisté a vydezinfikované a určené pouze pro děti.
 • Vstup do šaten je povolen vždy nejdříve 15 min. před zahájením lekce. Šatnu je třeba opustit nejpozději do 30 min po ukončení lekce.
 • Do prostor šaten, sprch, saun a bazénu je zákaz nosit předměty ze skla a jídlo. Kojení dětí je povoleno.
 • V zájmu udržení kvality bazénové vody, je každý účastník lekce povinen se před vstupem do bazénu osprchovat a umýt se mýdlem bez plavek!!! V případě potápění si umyje vlasy šampónem rodič i dítě! Dlouhé vlasy musí mít rodiče i děti sepnuté, doporučuje se koupací čepice. Dámy vcházejí do bazénu nenalíčené.
 • Před vstupem do prostoru bazénu doporučujeme Vám použít WC, dítěti nočník nebo WC a poté se důkladně umýt mýdlem. V případě použití nočníku je doprovod povinen nočník vyprázdnit na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo. Pokud použijete WC nebo nočník během lekce, je nutné se opět osprchovat.
 • Do bazénu je povoleno vstoupit ve stanoveném čase zahájení vlastní lekce a to pouze za přítomnosti instruktora.
 • V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhat.
 • Do bazénu má přístup pouze jedna dospělá osoba, a to jako doprovod dítěte.
 • Do prostoru bazénu je povolen vstup pouze v plavkách a vhodné čisté obuvi, případně i vhodném oblečení (župan, tričko, plážové šaty, apod.). K bazénu je zákaz vstupu v civilním oblečení, ve kterém se chodí venku na ulici.
 • Účastníci nesmí nosit do vody řetízky, hodinky, velké náušnice, prstýnky a jiné šperky.
 • Návštěvníci bazénu jsou povinni se řídit vyvěšeným řádem pro uživatele bazénu.
 • Dětem se dávají speciální plavečky přiléhavé s nepropustnou vložkou a s těsnou gumičkou kolem nožiček i bříška, případně neoprenové plavky, které nepropouští moč ani stolici. Plavky sundáváme dětem po opuštění bazénu ve sprše. Děti nenecháváme čůrat do kanálků kolem bazénu. 
 • Děti do 2 let musí mít jednorázové plavečky do vody. Děti starší 2 let musí mít plavky, které mají přiléhavé gumičky kolem stehen a v pase. 
 • Jste povinni neprodleně nahlásit skutečnost, že došlo k znečištění vody v bazénu (únik stolice, zvratky dítěte, krev). V případě, že dojde k znečištění vody se zavazujete zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénu.
 • V případě uvolnění sekretu z nosíku nebo ublinknutí dítěte slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, použité kapesníčky rodiče vhazují do nádoby k tomu určené.
 • Pokud se dítě v prostorách bazénu, sprch, šaten a sauny počůrá či pokaká, musí to rodič neprodleně nahlásit instruktorce nebo bazénové službě.
 • Doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte před odchodem v herně min. 30 min. 
 • Doporučujeme vysušení oušek dětem po lekci buničinovými čtverečky.
 • Provozovatel bazénu a přilehlých prostor, ani organizátoři kurzu, nezodpovídají za odložené věci a cenností. 
 • Rodiče nebo doprovod plně zodpovídá za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělý poškodí jakékoliv zařízení v námi pronajatých prostorách, jsou rodiče nebo doprovod dítěte povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit a musí vzniklou škodu co nejdříve uhradit v celém jejím rozsahu.
 • Rodiče nebo doprovod dbá na bezpečí, ochranu života a zdraví dítěte i sebe. Za případné úrazy lektorka, organizátoři kurzu ani provozovatelé bazénu a přilehlých prostor nezodpovídají.
 • Za bezpečnost dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič nebo jeho doprovod. 
 • Zaplacením kurzu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s platebními a storno podmínkami, je seznámen s tímto řádem a bude se jimi řídit.

OMLUVA LEKCÍ

 • Omluva lekcí musí být provedena nejpozději do 8:00 hod. dne konání Vaší lekce a to pouze prostřednictvím systému na našich webových stránkách.
 • Plánované absence (např. dovolená) si můžete nahradit i předem.
 • V případě zrušení lekce ze strany Klubu Vám bude automaticky poskytnuta náhradní lekce.

NÁHRADY LEKCÍ

 • Nahrazeny můžou být pouze ty lekce, které byly včas a řádně omluveny.
 • Náhrady je možčerpat v poměru 1:1 (jedna omluvená lekce za jednu náhradní).
 • Náhrady si můžete rezervovat opět prostřednictvím systému na našich webových stránkách.
 • Kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet. Dvě neodchozené lekce lze převést do dalšího kurzu, podmínkou je být do následujícího kurzu také zapsán¨.
 • Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok.
 • Náhrada za náhradu není možná. Nevyčerpaná náhrada propadá.
 • Budeme se snažit Vám vyjít vždy vstříc.

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

 • Kurz je třeba zaplatit před zahájením kurzu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Po úhradě kurzovného má klient zajištěnu dohodnutou hodinu a den konání lekcí.
 • Platba kurzu musí být provedena na bankovní účet.
 • Poskytovatel má právo v případě, že nebude schopen zajistit lekci plavání z technických či z organizačních důvodů, navrhnout klientovi náhradní termín.
 • Při odhlášení z kurzu nejpozději 28 dní před jeho začátkem vracíme 100% ceny kurzu, při odhlášení nejpozději 14 dní před začátkem vracíme 50% ceny kurzu. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem kurzu kurzovné nevracíme. Kurz je možné před jeho začátkem převést na někoho jiného, ale je potřeba tuto změnu s námi domluvit. Případné odhlášení prosím zašlete na info@malipirati.cz.
 • V případě ukončení kurzu z jakéhokoliv jiného důvodu, než je uvedeno výše, se kurzovné nevrací.
 • Klub si vyhrazuje právo řešit jednotlivé nastalé situace individuálně.
 • V případě, že budou Vládou ČR (nebo jiným příslušným orgánem) zavedena opatření proti šíření viru SARS-CoV-2, která budou zamezovat konání kurzů, garantujeme Vám odplavání lekcí v nejbližším možném termínu po uvolnění těchto opatření!

V platnosti ode dne 26.7.2021