Pravidla

Vážení klienti,

prosíme Vás o důkladné prostudování těchto pravidel, najdete zde důležité informace, hygienická pravidla a bezpečnostní zásady. „Pravidla“ jsou koncipovány na základě vyhlášky číslo. 135/2004 Sb. pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat a to tak aby instruoval, jak se vyhnout případným úrazům a nepříjemnostem.Zaplacením kurzovného a podepsáním seznámení s pravidly na první hodině se zavazujete k jejich dodržování. V případě hrubého porušení si Školička vyhrazuje právo na okamžité vyloučení z kurzu bez možnosti vrácení peněz či jiné náhrady. Jde o to, aby čas, který s námi budete trávit, byl příjemný.ORGANIZACE A ZABEZPEČENÍ KURZU

 • Plavání v bazénech je určeno dětem od pěti měsíců do šesti let. Novorozenci a kojenci mladší pěti měsíců mohou plavat ve vaně v domácím prostředí pod vedením vyškolené instruktorky.
 • Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku dětí a zkušenosti. 
 • Do hodin chodí všichni účastníci včas, aby nenarušovali výuku ostatním! Vždy se řídíme hodinami na bazénu! 
 • Lekce trvá 30 min.
 • Po ukončení lekce v bazénu je třeba opustit bazénové prostory včetně šaten nejpozději do 30 min
 • Pokud bude nutné přeřazení dítěte, má klub právo po konzultaci s rodiči provést přesun v jednotlivých skupinách.
 • Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktorky a dodržovat provozní řád daného bazénu.
 • V případě onemocnění instruktorky je zajištěna jiná kvalifikovaná instruktorka. V případě jiných neočekávatelných událostí se lekce ruší a nahrazuje v náhradním termínu.
 • Při výuce je možné fotit a filmovat vlastní děti se souhlasem lektorky. Do výuky není možné zasahovat a rozptylovat děti.
 • Materiál nafocený nebo natočený naši školičkou nebo člověkem námi pověřeným je  majetkem školičky. Ta ho může zveřejnit např. na svých webových stránkách nebo využít k propagaci. Pokud si klient nepřeje materiál poskytnout k těmto účelům, zažádá písemnou formou poskytovatele. Školička se zaručuje, že takové žádosti vyhoví. Poskytovatel nebude materiály šířit a používat mimo účel plaveckého klubu. 
HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
 • Na lekci je zakázán vstup dětí i doprovodu s akutním nebo infekčním onemocněním, gynekologickými nebo kožními problémy. Provozovatel může z lekce vyloučit dítě, pokud usoudí, že dítě nebo doprovod výše uvedenými problémy trpí (kašel, rýma, viditelné kožní problémy, apod.). Provozovatel z lekce vyloučí i dítě, u jehož doprovodu je podezření z požití alkoholu nebo omamných látek.
 • Děti by před lekcí neměly alespoň 30 min. jíst.
 • Kočárky se ponechávají ve vyhrazeném prostoru.
 • Při pohybu ve všech prostorách provozovatele je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na kluzký povrch, především v prostorách bazénu, sprch a saun. Každý návštěvník bazénu (včetně dětí) je povinen si vyzout obuv před vstupem do šatny.
 • V šatnách jsou nachystány podložky, které jsou čisté a vydezinfikované a určené pouze pro děti.
 • Vstup do šaten je povolen vždy nejdříve 15 min. před zahájením lekce. Šatnu je třeba opustit nejpozději do 30 min po ukončení lekce.
 • Do prostor šaten, sprch, saun a bazénu je zákaz nosit předměty ze skla a jídlo. Kojení dětí je povoleno.
 • V zájmu udržení kvality bazénové vody, je každý účastník lekce povinen se před vstupem do bazénu osprchovat a umýt se mýdlem bez plavek!!! V případě potápění si umyje vlasy šampónem rodič i dítě! Dlouhé vlasy musí mít rodiče i děti sepnuté, doporučuje se koupací čepice. Dámy vcházejí do bazénu nenalíčené.
 • Před vstupem do prostoru bazénu doporučujeme Vám použít WC, dítěti nočník nebo WC a poté se důkladně umýt mýdlem. V případě použití nočníku je doprovod povinen nočník vyprázdnit na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo. Pokud použijete WC nebo nočník během lekce, je nutné se opět osprchovat.
 • Do bazénu je povoleno vstoupit ve stanoveném čase zahájení vlastní lekce a to pouze za přítomnosti instruktora.
 • V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhat.
 • Do bazénu má přístup pouze jedna dospělá osoba, a to jako doprovod dítěte.
 • Do prostoru bazénu je povolen vstup pouze v plavkách a vhodné čisté obuvi, případně i vhodném oblečení (župan, tričko, plážové šaty, apod.). K bazénu je zákaz vstupu v civilním oblečení, ve kterém se chodí venku na ulici.
 • Účastníci nesmí nosit do vody řetízky, hodinky, velké náušnice, prstýnky a jiné šperky.
 • Návštěvníci bazénu jsou povinni se řídit vyvěšeným řádem pro uživatele bazénu.
 • Dětem se dávají speciální plavečky přiléhavé s nepropustnou vložkou a s těsnou gumičkou kolem nožiček i bříška, případně neoprenové plavky, které nepropouští moč ani stolici. Plavky sundáváme dětem po opuštění bazénu ve sprše. Děti nenecháváme čůrat do kanálků kolem bazénu. 
 • Děti do 2 let musí mít jednorázové plavečky do vody. Děti starší 2 let musí mít plavky, které mají přiléhavé gumičky kolem stehen a v pase. 
 • Jste povinni neprodleně nahlásit skutečnost, že došlo k znečištění vody v bazénu (únik stolice, zvratky dítěte, krev). V případě, že dojde k znečištění vody se zavazujete zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénu.
 • V případě uvolnění sekretu z nosíku nebo ublinknutí dítěte slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, použité kapesníčky rodiče vhazují do nádoby k tomu určené.
 • Pokud se dítě v prostorách bazénu, sprch, šaten a sauny počůrá či pokaká, musí to rodič neprodleně nahlásit instruktorce nebo bazénové službě.
 • Doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte před odchodem v herně min. 30 min. 
 • Doporučujeme vysušení oušek dětem po lekci buničinovými čtverečky.
 • Provozovatel bazénu a přilehlých prostor, ani organizátoři kurzu, nezodpovídají za odložené věci a cenností. 
 • Rodiče nebo doprovod plně zodpovídá za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělý poškodí jakékoliv zařízení v námi pronajatých prostorách, jsou rodiče nebo doprovod dítěte povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit a musí vzniklou škodu co nejdříve uhradit v celém jejím rozsahu.
 • Rodiče nebo doprovod dbá na bezpečí, ochranu života a zdraví dítěte i sebe. Za případné úrazy lektorka, organizátoři kurzu ani provozovatelé bazénu a přilehlých prostor nezodpovídají.
 • Za bezpečnost dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič nebo jeho doprovod. 
 • Při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktorka odpovědnost jen na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou odpovědnost za dítě rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla.
 • Zaplacením kurzu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s platebními a storno podmínkami, je seznámen s tímto řádem a bude se jimi řídit.
OMLUVA LEKCÍOmluva lekcí musí být provedena nejpozději do 8:00 hod. dne konání Vaší lekce a to pouze prostřednictvím systému na našich webových stránkách.Plánované absence (např. dovolená) si můžete nahradit i předem.V případě zrušení lekce ze strany Klubu Vám bude automaticky poskytnuta náhradní lekce.NÁHRADY LEKCÍNahrazeny můžou být pouze ty lekce, které byly včas a řádně omluveny.Náhrady je možné čerpat v poměru 1:1 (jedna omluvená lekce za jednu náhradní).Náhrady si můžete rezervovat opět prostřednictvím systému na našich webových stránkách.Kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet. Dvě neodchozené lekce lze převést do dalšího kurzu, podmínkou je být do následujícího kurzu také zapsán.Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok.Náhrada za náhradu není možná. Nevyčerpaná náhrada propadá.Budeme se snažit Vám vyjít vždy vstříc.PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKYKurz je třeba zaplatit před zahájením kurzu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Po úhradě kurzovného má klient zajištěnu dohodnutou hodinu a den konání lekcí.Platba kurzu musí být provedena na bankovní účet.Poskytovatel má právo v případě, že nebude schopen zajistit lekci plavání z technických či z organizačních důvodů, navrhnout klientovi náhradní termín.Kurz je možné stornovat nejpozději dva týdny před začátkem kurzu bez udání důvodu. Vracíme zpět 100% částky.V případě ukončení kurzu z jakéhokoliv jiného důvodu, než je uvedeno výše, se kurzovné nevrací.Klub si vyhrazuje právo řešit jednotlivé nastalé situace individuálně.V platnosti ode dne 1.9.2017